Привремена Скупштина Народа достојног Србије

САОПШТЕЊЕ

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ, СРЕДЊИХ И ВИСОКИХ ШКОЛА, ДЕКАНИМА ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТИМА-ПРОДЕКАНИМА, ДИРЕКТОРИМА СВИХ ВРСТА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, КАО И РОДИТЕЉИМА

Поштовани,

Подстакнути писменим обраћањем  бр. 601-00-1/2021-01/33 од 5. августа 2021. године, Бранка Ружића, нелегитимног првог потпредседника Владе и министра просвете, науке и технолошког развоја, остварујући своју уставну надлежност, између осталог и у области информисања, Привремена скупштина народа достојног Србије, овим упозорава просветне раднике - јавне службенике и родитеље о последицама евентуалног поступања по наведеном, као и по свим осталим сличним актима, те


С А О П Ш Т А В А


-          Да Бранко Ружић није носилац било какве легалне и легитимне државне функције у Србији, с обзиром да га је на место наводног министра поставила тзв. Народна скупштина Србије, наводно конституисана 3. августа 2020. године, након неуставних и нелегитимних избора одржаних дана 21. јуна 2020. године,
-          да је наводни избор посланика тог сазива скупштине извршен је противно одредбама члана 101. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/2006) и члана 26. и 27. Закона о избору народних посланика ("Сл. гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011, 104/2009 - др. закон, 12/2020 и 68/2020),
-          да је наведеним одредбама Устава прописана јасна обавеза Председника Републике да изборе распише 90 дана пре истека мандата посланика, тако да се избори окончају у наредних 60 дана, док је поменутим одредбама наведеног Закона прописано да од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 45 ни више од 60 дана, те да се избори за посланике одржавају најкасније 30 дана пре истека мандата посланика којима истиче мандат,
-          да је претходни Председник Републике, Александар Вучић, својом одлуком ПР број 76 од 4. марта 2020. године, расписао изборе за 26. април 2020. године, те је, сходно наведеним императивним одредбама Устава и Закона, требало да избори буду одржани управо наведеног датума,
-          да, међутим, расписани избори нису одржани дана 26. априла 2020. године, наводно, због - ионако неуставно уведеног ванредног стања у Србији, укинутог 6. маја 2020. године,
-          да је претходни Председник Републике, по укидању наметнутог ванредног стања, донео измену одлуке о расписивању избора, којом је супротно Уставу и Закону о избору народних посланика, самовласно, неуставно и незаконито, продужио прописане рокове за скоро два месеца преко рока у ком су морали да буду одржани и - одлучио да се избори одрже 21. јуна 2020. године,
-          да је оваквим поступањем, на које није био ничим овлашћен, претходни Председник Републике почев од 3. јуна 2020. године у нашој земљи проузроковао тешку уставну кризу, тако да у Србији није постојао ниједан легитиман државни орган највише власти. Стога, дешавања од 21. јуна 2020. године не представљају изборе (по члану 112. став 1, тачка 13. Кривичног законика Србије – избори постоје само ако се одрже у складу са Уставом и законом, што није био случај са догађајима од 21. јуна 2020. године),
-          да су мандати посланика претходног, 11. сазива Народне скупштине Републике Србије, сходно одредбама члана 102. Устава Републике Србије, и члана 3. Закона, престали 2. јуна 2020. године, а самим тим, сходно одредбама члана 128. Устава Републике Србије, престао је и мандат Владе коју је тај сазив скупштине изабрао,
-          да је тако, од 3. јуна 2020. године, Република Србија остала без Народне скупштине, и без Владе, пошто су претходним народним посланицима и члановима Владе престали мандати, и наступио је тзв. правни вакуум,
-          да се у тој неуставној и незаконитој ситуацији, народ Србије самоорганизовао сходно одредбама члана 2. Устава, и - на јавним изборима, одржаним у Београду испред Народне скупштине Републике Србије, дана 16. јуна 2020. године, присутни су непосредно и јавно изабрали, од тада па све до данашњег дана једини легитимни и легални највиши орган законодавне власти у нашој земљи - Привремену скупштину народа Србије, која је касније изменила свој назив у Привремена скупштина народа достојног Србије. Оно што се данас, углавном у медијима који служе искључиво узурпаторима законодавне и извршне власти и њиховим интересима, назива Народном скупштином Републике Србије, није ни у каквој вези са Уставом, као ни са јединим легитимним и легалним врховним законодавним органом у Србији, са Привременом скупштином народа достојног Србије. Отуд и инсистирање на посебном називу те скупштине, изабране самоорганизовањем народа – непосредних носилаца суверенитета, уз примену непосредне демократије,
-          Привремена скупштина народа достојног Србије је од 16. јуна 2020. године до 17. августа 2021. године одржала 11 седница и донела је многобројне важне одлуке, са којима се можете упознати на сајту https://privremenaskupstinanarodasrbije.com.  Уколико се са донетим одлукама до сада нисте упознали, напомиње се да је једна од првих одлука, донета 17. јуна 2020. године и она о разрешењу претходног Председника Републике, Александра Вучића, због вишеструког кршења Устава Републике Србије,
-          Да тзв. „избори“ одржани дана 21. јуна 2020. године, сходно наведеним одредбама Устава и закона, нису били избори за институције Републике Србије, те су самим тим од 3. јуна 2020. године, сви централни органи државне власти у Србији фактички окупирани од стране самопроглашених лица, који немају званичне мандате и који нису представници народа Србије нити министри и сл., а акта која те и такве „институције“ доносе не могу се звати законима Републике Србије, нити народ има обавезу да их примењује, јер су непостојећи и немају апсолутно никакву правну важност. Стога не може постојати ни било каква санкција за њихово непримењивање,
-          Да је и наводна Влада коју је изабрала та нелегитимна Скупштина настала грубом узурпацијом, такође нелегитимна и нелегална. Отуд представљање Бранка Ружића као наводног министра није легитимно, а поменути акт који је послао у циљу наметања воље узурпатора целокупне власти у нашој земљи, није званични акт легитимних институција и органа Републике Србије, јер су их потписали они који на то немају никакво право.
Како сте дужни да поступате у складу са Уставом и законима Републике Србије, то значи да сте дужни да сада и убудуће сва акта која вам буду прослеђена од стране лица која се лажно представљају као легитимни органи власти у Републици Србији, а што они нису, игноришете и не примењујете.
У супротном, поступањем по таквим нелегитимним актима, директно ћете прекршити Устав и закон Републике Србије, како на сопствену, тако и на штету осталих држављана Србије, чиме ћете истовремено остварити и елементе више кривичних дела, за које су санкције запрећене Кривичним закоником наше земље. За нека од тих дела прописане су казне затвора преко 5 година.
Посебно, огромну друштвену опасност представља извршење злочина против човечности (члан 371. КЗ), као и дело геноцида над народима који живе у Републици Србији – конкретно, малолетним лицима свих узраста и млађим пунолетницима, како је прописано и кажњиво по међународним прописима, а на то директно наводе, како допис наводног министра Ружића, од 5. августа 2021. године, тако и акти на које се он позива.
Према дефиницији из члана 112. тачка 11. Кривичног законика, учиниоцем кривичног дела се сматрају извршилац, саизвршилац, подстрекач и помагач. Дакле, поступање по закључку наводног Кризног штаба представљало би пружање подршке раду лица која су узурпирала званичне институције Републике Србије на нелегитиман начин, па би и лице које то чини такође било учинилац кривичних дела.
Као одговорни људи и као примарни носиоци власти у нашој земљи, можете и морате да знате да избори не могу бити активности које су директно у супротности са одредбама Устава и Закона Републике Србије, те да они који нису изабрани на легитиман начин не могу уопште да врше никакву власт. Јер, 21. јуна 2020. године, у Србији нису одржани никакви избори, већ неке неуставне и незаконите активности које су довеле до окупације највиших институција у нашој земљи. Због тога, једину легитимну власт у Републици Србији чини Привремена скупштина народа достојног Србије. Тако исто и изабрани председник те скупштине, Оливера Илић, која по Уставу врши дужност и Председника Републике, уместо претходног председника разрешеног непосредном вољом народа дана 17. јуна 2020. године, а поред тога, ту су и остали које су чланови те скупштине изабрали и овластили да формирају друге органе централне власти, као и локалне самоуправе.
Друго, желели би смо да Вас подсетимо да сте, сходно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, и 6/2020) као руководилац установе, сходно одредби члана 126. овог закона, одговорни за законитост у раду.
Одредбама члана 3. наведеног Закона, утврђено је да свако дете има право на образовање и васпитање, те то право не смете да ускраћујете деци која нису вакцинисана, односно да га омогућавате само деци која јесу вакцинисана. Одредбама тачке 3. става 1. члана 7. тог Закона утврђено је да се настава мора организовати тако да се обезбеди поштовање људских права. Зато о томе водите рачуна приликом својих објава и преношења информација запосленима, родитељима и ђацима, јер позивање на стварну заблуду у таквом случају – правно не важи. Чак и ако ово обавештење нисте прочитали, или га, иако писмени, нисте схватили, чињеница је да сте у сваком случају били или могли да будете свесни штетности поступања у складу са дописом Бранка Ружића и са правно неважећим актима на које се он позива, јер сте таквим дописом директно позвани на евентуално намерно и свесно извршење кривичних дела, у ком случају би постојала и Ваша субјективна кривична одговорност.  
Молимо да у свом даљем поступању будете у сталном контакту са Локалном самоуправом – легитимно формираном по овлашћењу Привремене скупштине народа достојног Србије, преко које ћете се обавештавати о даљем поступању.
Обавештавамо Вас посебно о чињеници да је тзв. Кризни штаб распуштен одлуком Привремене скупштине народа достојног Србије у јуну прошле године, а да други, легитимни Кризни штаб није до сада формиран, па је потребно да игноришете и занемарујете све акте, обавештења и друге радње тог непостојећег штаба, које се пласирају преко медија, као и сва друга обавештења или наредбе нелегитимних органа власти. Исто важи и за све друге одлуке нелегитимне Скупштине, Владе и других органа формираних на основу наводних избора.
Потребно је да останете одлучни у поштовању Устава и у примени правила здравог разума, упркос томе што сви медији заговарају супротно, понављајући једно те исто. Останите доследни, иако ниједна политичка странка није обавестила народ о чињеницама изнетим у овом саопштењу. Немојте да Вас чуди што о томе чак ни алтернативни медији не извештавају, што се не буни ни црква, ни САНУ, ни ико други. Наведено само говори о томе колико је јак утицај фактора отуђеног од народа, који очигледно управља свим политичким странкама и свим медијима у земљи, те колика је опасност за становнике Србије, као испланиране жртве у овом евидентном рату и колико је битно одупрети се, и отрезнити – схватити да се морамо ослободити и престати да слушамо окупаторе ове земље, који нам очигледно не желе ништа добро.
Подсећања ради, они који су представљали власт у Србији у последњих 20 година, потписали су многе акте који су били на штету наше земље и нашег народа. Поред општепознатих, везаних за НАТО пакт, дозвољавање страним службама да имају непосредну контролу над нашом војском, Владом, Народном банком, одрицање од Косова и Метохије, кршење надлежности Савета безбедности..., ту су и одредбе којима су претходни властодршци:
-          прихватили непостојећи дуг Републике Србије према Европској унији у износу од 16 милијарди евра, а одрекли се потраживања ратне одштете за Први и Други светски рат, чиме су директно нанели штету држави и народу,
-          преузели обавезу да народ доведу и држе на рубу егзистенције, односно на прагу сиромаштва,
-          преузели обавезу да се сваки нови конфликт у Србији решава у оквиру НАТО пакта, иза затворених врата,
-          регистровали Републику Србију као корпорацију у Енглеској,
-          спроводили у Србији систематско уништавање привреде и села, ради довођења земље и народа у потчињен положај према страним силама,
-          доносили у Скупштини Републике Србије законе на штету народа и државе, а све по диктату страног фактора...
На срећу, све ове штетне одлуке је ПОНИШТИЛА и ставила ван снаге легитимна Привремена Скупштина, која је сада слободна, и зато и доноси све своје одлуке у интересу народа и државе.
Ваша је дужност да водите рачуна о деци и о њиховој безбедности и здрављу, па такве одлуке и доносите. У конкретној ситуацији, обавештавамо Вас да су службе безбедности известиле легитимне органе власти Републике Србије - да није реч ни о каквој пандемији или епидемији, већ о неконвенционалном рату - употребом геоинжењеринга, прскањем отрова из ваздуха, и новим оружјем – наводном вакцином и 5Г мрежом.
Да је реч о истинитој информацији може да се закључи и на основу побуне народа у целом свету, и потврда које све више стижу, а можемо и сами видети колико су се до сада оствариле информације које је народу Србије, далеко пре избијања „пандемије“, пренео др Душан Дунђер. Све је више еминентних светских стручњака који на основу анализе случајева отворено изражавају сумњу у било какву делотворност вакцине и тврде да вакцине доводе до повећане смртности битних оштећења субјеката вакцинације, и до појаве нових вируса. Неки научници чак тврде да ће животни век лица вакцинисаних вакцином Фајзер, Модерна, Ј&Ј бити не дужи од 3 године. Истовремено, одговорни научници и доктори у Француској, Енглеској, Америци су усвојили неколико ефикасних начина лечења ове прехладе, где се болест лечи за 4-5 дана.
Истакнути светски стручњак и научник, који води инфективну клинику у Марсеју, Француска, Dr. Didier Raoult, и који безмало од првог дана „пандемије“ лечи оболеле за 5-7 дана јефтином терапијом хлорокином (hydroxychloroquine) и антибиотиком (azithromycin), готово без смртних случајева, што је посебним студијама доказано. У интервјуу, овај научник наводи да je по резултатима испитивања 40-70 % свих људи имало антитела и било имуно на овај вирус, и пре него што се са њим срело, а да су деца, која су обично преносиоци вируса, па чак и људи од 20,  25, па све до 35 година готово 100 % имуни на овај вирус. Ово значи да је потпуно бесмислено вакцинисати децу ради заштите од овог вируса, нарочито не овим експерименталним вакцинама, за које чак и њихов произвођач каже да никада нису тестиране (нити једна фаза) на особама млађим од 16 година.
Блокада медија у свету и код нас доводи до дезинформисаности народа о истинитим и тачним подацима, као и до буквалног засипања сталним лажима, претњама, застрашивањима.
Но, имајући у виду колико било чија непромишљена активност по овом питању, па и Ваша, као лица одговорних за законитост у образовним институцијама или као родитеља у породици, може донети штете и тешке последице - тежа оштећења здравља, па чак и смрти деце, сви смо дужни да се потрудимо и објективно информишемо,  те да поступамо како у складу са људским, тако још више у складу са божанским законима.
Сигурно сте обавештени и да је светски познат адвокат, др Rajner Filmih, поднео кривичну пријаву против лица која су одговорна за проглашавање и одржавање ове пандемије, чему се придружило више од 15 земаља. Такође, у свету су већ донете и неке судске одлуке којима је утврђено да тзв. ПЦР тест не открива никакву инфекцију, и да зависно од броја циклуса, има чак и до 99,9 % лажно позитивних резултата...
У оваквој ситуацији, рационално је прекинути сваку даљу вакцинацију до добијања поузданих резултата о стварној безбедности и сврсисходности вакцина, као и постојања пандемије, нарочито када се можда ради о прикривеном геноциду (јер смо сведоци и таквих информација о садржају вакцина), који се спроводи заједно са медијима и уз сарадњу светских влада. Да ли је реч о геноциду, видећемо ове и следеће зиме, и наравно, надамо се најбољем, упркос упозорењима која путем медија стижу из целог света.
Замолили бисмо Вас да лично проверите све наводе овог обавештења, јер се само у Бога верује, а све остало се проверава, те да са садржином овог акта упознате све запослене у установи којом руководите, те Савет родитеља, и да овај допис истакнете на званичном сајту школе, као и на свако друго погодно место ради истинитог информисања свих родитеља и ученика. На овај начин са себе бисте скинули одговорност за евентуалне смрти или оштећења здравља која ће вакцине изазвати код ученика, запослених или родитеља. Сваки заинтересовани држављанин који не жели да себе или своје дете вакцинише, ради ПЦР тестове или носи маске које не штите, да би добио ЗАШТИТНУ ПОТВРДУ, може да се путем сајта привремене Скупштине народа достојног Србије пријави путем следећег линка: https://privremenaskupstinanarodasrbije.com/z_proglas.php
Ко тако сам одлучи, нека се вакцинише, али Ви не смете никога да убеђујете или наговарате, подстрекавате, а посебно не да уцењујете ускраћивањем основних људских права. Исто то важи и за остале запослене.
Уколико сматрате да из безбедносних разлога треба да прекинете наставу, или да је потребно да се пређе на наставу на даљину,  донесите такве одлуке. Будите свесни да сте само Ви одговорни за рад установе чији сте директор, а не Министарство.


Канцеларија привремене Скупштине народа достојног Србије
У Београду, дана 27. августа 2021 године


Прилози:
1. Одлука претходног Председника Републике, ПР број 76, од 04.03.2020. године, о   расписивању избора за 26.04.2020. године,
2.  Допис Бранка Ружића од 5. августа 2021. године


П.С. Најсрдачније се захваљујемо свим учесницима напред наведеног текста.
Због јавног објављивања, имена аутора нећемо навести. Молимо да се и убудуће укључите у рад
привремене Скупштине народа достојног Србије на овакав или сличан конструктиван начин.


На следећем линку можете преузети документ за штампање:

директорима и родитељима
директорима и родитељима
директорима и родитељима
директорима и родитељима
директорима и родитељима
директорима и родитељима

Прилози

Директорима и Родитељима прилог
Директорима и Родитељима прилог