Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Упутство за попис 2022

ПРИВРЕМЕНа СКУПШТИНа НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПРИЛИКОМ ПОПИСА

Број: 1-XI-000101/2022
29.09.2022. године
Београд


УПУТСТВО ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПРИЛИКОМ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ВРШЕНО ОД 01.10. ДО 31.10.2022. ГОДИНЕ


Привремена скупштина народа достојног Србије обавештава своје чланове, чланове привремених локалних самоуправа као и целокупну јавност о следећим чињеницама:

На 28. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије одржаној дана 17.09.2022. године,   једногласно је донела је одлуку која је допуњена одлуком донетом на 29. седници одржаној 25. септембра 2022.године, којом су сви држављани Србије који су обухваћени пописом становништва који ће бити вршен од 01.10.2022. године до 31.10.2022. године, ослобођени дужности давања одговора на питања пописивачима која се тичу њиховог здравственог, социјалног и имовинског стања.

Такође, истом одлуком стављена је ван снаге (брисана је) одредба Закона о попису становништва, домаћинстава и станова која је садржана у члану 32 тог закона, а којом је било предвиђено кажњавање лица обухваћених пописом и лица која су дужна да дају податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељи, усвојитељи и старатељи лица млађих од 15 година, уколико одбију да одговоре на питања у пописним упитницима или уколико дају нетачне и непотпуне одговоре.

Одредбом садржаном у члану 17 Закона о заштити података о личности забрањена је обрада посебних података о личности у које спадају и подаци о здравственом стању, без изричитог пристанка лица на које се ти подаци односе.

Одредбом садржаном у члану 21 Закона о заштити права пацијената прокламовано је право пацијента на поверљивост података о његовом здравственом стању, јер ти подаци представљају нарочито осетљиве податке о личности, које су дужни чувати здравствени радници и они не могу бити саопштавани трећим лицима без писменог пристанка оног на које се ти подаци односе  (члан 22 Закона о правима пацијената).

Одредбом из члана 5 Закона о заштити података о личности прописано је:

Подаци о личности морају:

1) се обрађивати законито, поштено и транспарентно у односу на лице на које се подаци односе ("законитост, поштење и транспарентност"). Законита обрада је обрада која се врши у складу са овим законом, односно другим законом којим се уређује обрада;

2) се прикупљати у сврхе које су конкретно одређене, изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тим сврхама ("ограничење у односу на сврху обраде");

3) бити примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде ("минимизација података");

4) бити тачни и, ако је то неопходно, ажурирани. Узимајући у обзир сврху обраде, морају се предузети све разумне мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци о личности без одлагања избришу или исправе ("тачност");

5) се чувати у облику који омогућава идентификацију лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде ("ограничење чувања");

6) се обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера ("интегритет и поверљивост").

Руковалац је одговоран за примену одредаба става 1. овог члана и мора бити у могућности да предочи њихову примену ("одговорност за поступање").

Било која обрада података о личности подлеже начелу законитости које је прописано одредбом садржаном у члану 12 Закона о заштити података о личности.


Обрада је законита само ако је испуњен један од следећих услова:

1) лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха;

2) обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора;

3) обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца;

4) обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица;

5) обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца;

6) обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

Став 1. тачка 6) овог члана не примењује се на обраду коју врши орган власти у оквиру своје надлежности.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се на обраду коју врше надлежни органи у посебне сврхе.

Основна права и слободе лица на које се подаци о личности, које пописивачи прикупљају, односе и интерес тих лица да те осетљиве податке о личности задрже за себе и на тај начин их заштите од могуће злоупотребе, претежнији су у односу на интерес руковалаца тим подацима да их статистички обрађују па самим тим та лица нису дужна те податке саопштавати на предстојећем попису. Постоји основана сумња да су у протеклом периоду подаци о здравственом, социјалном и имовинском статусу наших држављана били достављани трећим лицима, без нашег пристанка, што представља злоупотребу тих података којом је угрожена безбедност свих  нас и због којих ће одговорни за такво поступање бити најстроже кажњени.

Пописивачи су, у складу са одредбом садржаном у члану 5 Закона о заштити података о личности дужни лицима које пописују пружити јасне и недвосмислене гаранције да податке које прикупљају неће злуопотребити, а лица од којих те податке траже овлашћена су да од њих те гаранције добију, па је пожељно да то и учине и да их информишу због чега не желе дати одговор на поставена питања на која не желе одговорити.

Надаље, неопходно је знати да нико није дужан да пушта пописиваче у своје станове, уколико то не жели, нити они без вашег пристанка могу у ваш стан ући, с обзиром на неповредивост стана која је прописана одредбом у члану 40 Устава. На сваком је појединачно да одлучи где ће разговор са пописивачем обављати, испред свог стана или у њему и на која ће питања одговорити,  а на која не.

Посебно наглашавамо да држављани Србије на располагању немају ефикасна правна средства ради заштите од злоупотребе података о личности, како пред домаћим надлежним органима, тако нарочито пред страним државама и међународним и другим организацијама, до којих ти подаци могу доспети без нашег пристанка, што је додатан разлог за њихово ускраћивање, а давањем осетљивих података о личности пописивачима, излажемо се озбиљној опасности да до тих података дођу лица која их могу злоупотребити, па би евентуална штета због њиховог сопштавања била немерљива и непоправљива.

Посебно напомињемо, да лице које је обухваћено пописом, пописивачу може одговорити да одговор на постављено питање не зна, уколико га се не сећа или му никада није ни био познат и због тога не може трпети никакве последице.

Привремена скупштина народа достојног Србије, обавештава ширу јавност о сазнањима којима располаже, она су та да су у претходних десет година, лични подаци наших држављана од стране представника власти у више наврата достављани страним државама и да се они налазе похрањени у базама података у Амстердаму, Бриселу, Загребу, Вашингтону, Берлину и другим градовима, што представља акте којима је на најгрубљи могући начин угрожена како безбедност државе, тако и сваког појединца у њој. Држава или тачније речено корпорација Србија, која је на тај начин злоупотребљавала податке о личности својих сопствених грађана, није и не може бити гарант заштите података о личности које од својих грађана на предстојећем попису захтева, па самим тим нико није дужан такве податке пописивачима давати.

Привремена скупштина народа достојног Србије, позива све који су забринути због предстојећег пописа да подрже њен рад, како би се све њене одлуке које је донела у корист овог народа, укључујући и ову која се тиче пописа становништва и биле примењене, те како би се на тај начин отклонила озбиљна опсаност која нам као народу прети од спровођења глобалистичких агенди у које спада и прикупљање и каснија злоупотреба осетљивих података о личности који се прикупљају на предстојећем попису.


Канцеларија Привремене Скупштине народа достојног Србије