Привремена Скупштина Народа достојног Србије

КОДЕКС ПОНАШАЊА

ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ
И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Број: 1-XV-2/2022

Лета Господњег 7530. г. (30.10.2022. г.)
Београд


КОДЕКС ПОНАШАЊА
ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

I ОПШТА НАЧЕЛА

Посланици Привремене Скупштине народа достојног Србије и одборници привремених локалних самоуправа представљају народ и као највише законодавно тело доносе одлуке које се тичу читавог народа и државе. Таква обавеза са собом носи и одређене норме понашања и наступа у јавности.

Кодекс понашања Привремене Скупштине народа достојног Србије служи као смерница за подизање свести о томе какви људи треба да служе народу, али и какву обавезу преузима на себе сваки појединац учествовањем у раду Привремене Cкупштине народа достојног Србије или привремених локалних самоуправа.

Кодекс понашања описује норме понашања на којa се обавезују сви посланици Привремене Скупштине народа достојног Србије и одборници привремених локалних самоуправа, у циљу очувања достојанства, развијања и унапређења морално-етичких вредности и узајамног уважавања. Како би што лакше и лепше сарађивали у изградњи боље, успешније и достојније Србије, неопходно је да се сви посланици и одборници придржавају истих начела и правила.

 

II ПРИМЕНА КОДЕКСА

Начела достојности, одговорности и толеранције

Посланици и одборници су дужни да при обављању послова и јавном иступању поступају на начин да чувају интегритет и не нарушавају углед Привремене Скупштине народа достојног Србије.

Посланици и одборници су дужни да се у свакодневном јавном деловању руководе следећим начелима: достојност, родољубље, поштење, савесност, поузданост, толерацнија, објективност и одговорност према држави, народу, прецима и будућим генерацијама.

Посланици и одборници не смеју допустити да њихов лични интерес дође у сукоб с јавним интересом, односно у вези са обављањем јавних послова.

Посланици и одборници не смеју да допусте да на њихов рад утичу њихови лични ставови или мишљења која нису утемељена на конкретним чињеницама, већ су заснована на уопштавању без аргумената или сазнањима из непроверених извора.

Међусобни односи посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије и одборника привремених локалних самоуправа треба да се заснивају на узајамном поштовању, пристојности, сарадњи, поверењу и разумевању.

Посланици и одборници су дужни да се једни према другима опходе учтиво, са уважавањем, поштујући лични интегритет и достојанство сваког појединца. Сваки посланик и одборник треба да својим личним примером допринесе успостављању добре комуникације, без свађи, псовки, бахатости, осионости, непристојности и грубости.

Посланици и одборници су дужни да у опхођењу са трећим лицима поступају са пажњом доброг домаћина, да се изражавају пристојно, да покажу заинтересованост и стрпљење да саслушају и разумеју саговорнике. У разговору са народом, посланици и одборници морају да покажу емпатију, тактичност, разумевање, а пре свега висок степен културног изражавања. Дужни су да покажу висок ниво толеранције водећи аргументоване расправе, прихватајући објективне критике и показујући доследност у трагању за најбољим решењима за сваког појединца и државу.

Јавно иступање и односи с јавношћу

Посланици и одборници су дужни да у јавност износе ставове Привремене Скупштине народа достојног Србије, у складу с највишим етичким и професионалним стандардима. Својим изражавањем путем друштвених мрежа и осталих видова јавних иступања, посланици и одборници су дужни да подстичу и очувају поверење јавности у углед Привремене Скупштине народа достојног Србије.

Објаве треба да буду такве да истинито, јасно и недвосмислено износе мисао и поруку, уз употребу бираних неувредљивих речи.

Јавне свађе и препирке нису достојне посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије. У коментарима на друштвеним мрежама не сме се нико омаловажавати, нити на било који начин вређати нечије достојанство. Комуникација мора да се води са међусобним уважавањем, разумевањем, толеранцијом и пријатељским начином размене мисли и ставова.

Задатак свих посланика и одборника је да се држе начела истине и пласирају само проверене информације путем друштвених мрежа и осталих видова јавних иступања. Недопустиво је ширење дефетизма, преношење непроверених информација, као и информација које нису повезане са радом Привремене Скупштине народа достојног Србије.

Посланици и одборници треба да се одупру делењу објава и видео снимака непроверених извора, квазипатриота - лидера режимског плана Б, лажне опозиције и позиције. Уколико постоји информација у чију би се истинитост могло поверовати или информација поткрепљена доказима, пре објаве препоручује се консултација са члановима Одбора за достојанство и етику и Одбора за информисање Привремене Скупштине народа достојног Србије.

Неопходно је да се посланици и одборници кроз активности на друштвеним мрежама и другим начинима јавног иступања уздрже од изјава које су њихово лично веровање и самопромоција, а у многим случајевима сукоб интереса, што је кривично кажњиво и вређа туђа убеђења и веровања. У комуникацији с јавношћу треба одржавати стандарде поштења и тачности, а сваком покушају злоупотребе медија због личних интереса треба се одупрети.

 

III ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ И ПОВРЕДЕ КОДЕКСА

Одбор за достојанство и етику

Праћење примене Кодекса понашања Привремене Скупштине народа достојног Србије врши Одбор за достојанство и етику. Чланове Одбора за достојанство и етику бира председник Привремене Скупштине народа достојног Србије.

Одбор за достојанство и етику се бави морално-етичким статусом и свим јавним наступима посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије и одборника локалних самоуправа. Уколико се утврди да посланик или одборник крши правила Кодекса понашања Привремене Скупштине народа достојног Србије Одбор за достојанство и етику може да: изрекне јавну опомену; донесе одлуку о искључивању посланика из Привремене Скупштине народа достојног Србије; разматра предлоге одлука Одбора за достојанство и етику из локалних самоуправа и доноси коначну одлуку да ли се одборник искључује из привремене локалне самоуправе. Састанцима Одбора за достојанство и етику може присуствовати по један представник из привремених локалних самоуправа.

Свака привремена локална самоуправа је у обавези да формира Одбор за достојанство и етику, састављен од најмање три члана које бирају из редова одборника. Одбори за достојанство и етику у привременим локалним самоуправама су дужни да прате примену Кодекса понашања и указују одборницима на обавезност поштовања одредби које важе једнако за све. Ови одбори ће на нивоу локалне самоуправе водити рачуна о међуљудским односима, који морају бити испуњени међусобним уважавањем, пристојношћу, стрпљењем и толеранцијом. Уколико понашање неког одборника одступа од овог Кодекса, Одбори за достојанство и етику у привременим локалним самоуправама могу изрећи јавну опомену, или, као крајњу меру, донети одлуку о искључивању из привремене локалне самоуправе.

Искључени посланик Привремене Скупштине народа достојног Србије или одборник из привремене локалне самоуправе има право жалбе Одбору за достојанство и етику у року од 15 дана, од дана доношења и објављивања одлуке о искључењу.


IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс понашања Привремене Скупштине народа достојног Србије ступа на снагу даном доношења.

Кодекс понашања Привремене Скупштине народа достојног Србије ће бити јавно доступан објављивањем у Службеним новинама и на званичној интернет страници Привремене Скупштине народа достојног Србије.

 

Председник Привремене Скупштине
народа достојног Србије
Оливера Ж. Илић, ср.


На следећем линку можете преузети документ за штампање:

КОДЕКС ПОНАШАЊА ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
КОДЕКС ПОНАШАЊА ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
КОДЕКС ПОНАШАЊА ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
КОДЕКС ПОНАШАЊА ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
КОДЕКС ПОНАШАЊА ПОСЛАНИКА ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ И ОДБОРНИКА ПРИВРЕМЕНИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА