Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Генералном секретару Уједињених нација – Антонију Гутерешу

Генералном секретару Уједињених нација
Његовој екселенцији г-дину Антонију Гутерешу
405 East 42nd Street,
New York, NY 10017
United States of America
via email: sgcentral@un.org
antonio.guterres@un.org

 
Број: 2-II-000004/2024
Лета Господњег 7533. г (19.04.2024.)
Београд, Србија

 
Уважени господине Гутереш,

 
Обраћамо Вам се у својству јединог аутентичног и легитимног репрезентанта суверене воље народа Србије због:
  1) најављене седнице Генералне Скупштине Уједињених Нација на којој ће се, на иницијативу Немачке и Руанде, две државе које су починиле највећи геноцид у историји човечанства, разматрати њихов предлог за доношење Резолуције ГС УН којом се србски народ фактички проглашава геноцидним и криминализује за сва времена,
  2) чињенице да ако УН дозволе гласање за Резолуцију о геноциду у Сребреници, после свих злочина и агресије НАТО земаља на Југославију и њиховог насилног разбијања једне суверене државе, а посебно због немилосрдног бомбардовања Србије 1999. године, тим чином ће довести у питање сврху постојања УН и онемогућити да истина о разлозима, размерама и последицама агресије на нашу земљу изађе на видело,
  3) јер је истрага независне Међународне комисије доказала да се ту није десио геноцид, већ ратни злочин чији су инспиратори и организатори биле управо државе агресори, које се сада већином појављују и као ко-спонзори такве резолуције. 

Молимо вас да у приступу овој иниицијативи, као највиши представник ОУН, водите рачуна о таквим суштинским питањима као што су:
  1) Шта је геноцид? Члан 2 Конвенције о спречавању и кажњавању геноцида дефинише геноцид као чин почињен с намером да се уништи, у целини или делимично, национална, етничка, расна или верска група као таква.
  2) Ко је подносилац предлога Резолуције о геноциду у Сребреници и са којом намером? Земље које су починиле планетарни геноцид и које настоје да огромно незадовољство арапских и низа других земаља због геноцида над палестинским народом потисну и замаскирају анатемисањем србског народа као наводног починиоца геноцида над муслиманима.
  3) Ко је народ против кога се подноси резолуција? Највећи слободарски народ Европе са пропорционално највише жртава у Балканским ратовима, Првом и Другом светском рату. 

Циљ Резолуције о геноциду у Сребреници није утврђивање истине, већ давање легитимитета НАТО бомбардовању Србије, као и отимање вековне Србске свете земље Косова и Метохије. У Сребреници не постоји елемент бића кривичног дела геноцида. Независна међународна комисија за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији је 2021. године објавила да у Сребреници није постојао геноцид. Исто је потврдио и Ефраим Зуроф, директор Центра "Симон Визентал", човек који је највећи ауторитет по питању геноцида на планети. Народна скупштина Републике Српске усвојила је на последњој седници извештај Mеђународне комисије о Сребреници са закључком „Геноцида није било“. Далеко је већи број жртава србског народа од 1992. до 1995. године од стране муслимана, где су убијани Србски цивили, стари, жене и деца и то на србске празнике, под покровитељством истих оних који данас заговарају доношење Резолуције о геноциду у Сребреници. 

Уједињене нације су дужне да задрже критички однос према овој иницијативи империјалних западних држава, чија моћ у свету радикално опада, а подрже постизање правде и помирење за све народе некадашње Југославије, чији су ближњи страдали у грађанском рату и НАТО агресији. То је основни интерес и жеља једног таквог слободарског народа као што су Срби. Имајући ове информације у виду, молимо вас да у интересу помирења народа и очувања мира у свету благовремно реагујете по овом питању, поготово знајући колику одговорност имате према злочинима које чини Израел над Палестинским народом, као и у најновијем преузимању правде у своје руке од стране Ирана, управо због блокаде Савета безбености да осуди израелску агресију на ову земљу.

Молимо Вас примите изразе нашег дубоког поштовања. 

Кабинет председника
Привремене Скупштине народа достојног Србије


His Excellency António Guterres
Secretary-General United Nations
405 East 42nd Street,
New York, NY 10017
United States of America
via email: sgcentral@un.org
antonio.guterres@un.org


No. 2-II-000004/2024
19th April 2024.
Belgrade, Serbia

 
Your Excellency, 

It is our honor to address you on behalf of the only authentic and legitimate representative of the sovereign people of Serbia in regard to the following events:
  1) the upcoming meeting of the General Assembly of the United Nations at which, on the initiative of Germany and Rwanda, the two countries that committed the largest genocide in the history of the mankind, their proposal for the adoption of the Resolution declaring the Serbian people de facto genocidal and criminalizing them for all time will be considered,  
  2) if the UN allows voting for the Resolution on the genocide in Srebrenica, after all the crimes and aggression of the NATO countries against Yugoslavia and their violent destruction of a sovereign state, and especially because of the merciless bombing of Serbia in 1999, that act will call into question the purpose of UN existence and prevent the truth about the reasons, scale and consequences of the aggression against our country from coming to light, 
  3) Because the investigation of the independent International Commission proved that there was no genocide, but a war crime, inspired and organized by the aggressor states, which now mostly appear as co-sponsors of such a resolution.

Please, in approaching this initiative, as the highest representative of the OUN, take into account such essential issues as:
  1) What is a genocide? Article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide defines genocide as an act committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group as such.
  2) Who is the proposer of the Resolution on the genocide in Srebrenica and with what intention? The countries that committed the planetary genocide and that are trying to suppress and mask the huge dissatisfaction of the Arabs and a number of other countries due to the genocide of the Palestinian people by anathemaing the Serbian people as the alleged perpetrators of the genocide of the Muslims.
  3) Who is the people against whom the resolution is submitted? The largest libertarian nation in Europe with proportionally the most victims in the Balkan Wars, the First and Second World Wars. 

The goal of the Resolution on the genocide in Srebrenica is not to establish the truth, but to give legitimacy to the NATO bombing of Serbia, as well as the seizure of the centuries-old Serbian holy land of Kosovo and Metohija. In Srebrenica, there is no element of a criminal act of genocide. In 2021, the independent international commission investigating the suffering of all peoples in the Srebrenica region announced that there was no genocide in Srebrenica. The same was confirmed by Efraim Zuroff, director of the "Simon Wiesenthal" Center, the man who is the greatest authority on the issue of genocide on the planet. The National Assembly of Republika Srpska adopted the report of the International Commission on Srebrenica at its last session with the conclusion "There was no genocide". The number of victims of the Serbian people from 1992 to 1995 by Muslims was far greater, where Serbian civilians, old people, women and children were killed, and on Serbian holidays, under the auspices of the same people who today advocate the passing of the Resolution on the genocide in Srebrenica. 

The United Nations is obliged to maintain a critical attitude towards this initiative of imperial Western countries, whose power in the world is radically declining, and to support the achievement of justice and reconciliation for all the peoples of the former Yugoslavia, whose relatives died in the civil war and NATO aggression. This is the basic interest and desire of such a freedom-loving nation as the Serbs. Bearing this information in mind, we ask you to act in a timely manner in the interest of reconciliation between the peoples and the preservation of peace in the world, especially knowing how much responsibility you have for the crimes committed by Israel against the Palestinian people, as well as in the latest taking of justice into their own hands by Iran, precisely because of the blockade of the UN to condemn the Israeli aggression against this country.

Please accept the expressions of our deepest respect. 

Sincerely,

The Cabinet of the President of the Temporary Assembly of the People Worthy of Serbia

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

Dopis_Antonio Guteres Ujedinjene Nacije
Dopis_Antonio Guteres Ujedinjene Nacije
Dopis_Antonio Guteres Ujedinjene Nacije
Dopis_Antonio Guteres Ujedinjene Nacije